Obec Horní Lapač vydává na základě usnesení zastupitelstva ze den 31.08.2004 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 2572001 Sb., knihovním zákonem
 
Zřizovací listinu
Obecní knihovny Horní Lapač
organizační složky obce (dále jen knihovna)
 
Článek 1
Označení zřizovatele
Obec Horní Lapač, okres Kroměříž, IČO 287199
 
Článek 2
Název a sídlo organizacční složky
 
Název organizace:        Obecní knihovna Horní Lapač, organizační složka obce Horní Lapač
Sídlo organizace:          Horní Lapač č. 22, 769 01 Holešov
Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se.
 
Článek 3
Účel zřízení a předmět činnosti
 
  1. Vymezení účelu zřízení
Obecní knihovna Horní Lapač je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických
informačních služeb při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3, odst. 1), písm. c) zákona č. 257/2000 Sb.
 
2. Vymezení předmětu činnosti
a/        knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond, shromažďuje, zpracovává,                  
           uchovává a poskytuje informace o obci
b)         poskytuje meziknihovní služby
c/        zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní   
           správy a samosprávy
d)        umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má přístup pomocí tele-
            komunikačního zařízení
e)        podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány jsou uvedeny v knihovním řádu.
 
 
Článek 4
Vedení knihovny
 
1                    Knihovník, který je oprávněn jednat za knihovnu, je jmenován a odvoláván zastu-
pitelstvem obce
2                    Knihovník je zaměstnancem zřizovatele
3                    Knihovník je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným mu do užívání, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.
4                     Knihovník předkládá ke schválení výpůjční řád a další dokumenty nezbytné pro činnost
knihovny.
 
Článek 5
Hospodaření knihovny
 
1.                  Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.
2.                  Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. Rozpočet knihovny je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovena v rámci rozpočtu obce.
3.                  Případné mimořádné finanční požadavky knihovny budou řešeny příslušným usnesením zastupitelstva obce.
 
 
Článek 6
Závěrečná ustanovení
 
  1. Knihovna je zřízena na dobu neurčitou
  2. Tato zřizovací listina vstupuje v platnost dne 1.9.2005.
 
 
V Horním Lapači dne .......................................
 
 
...........................................................                                   ........................................................

            starosta obce                                                                          zástupce starosty